Ostatní aktivity

Poradenství

Daňové poradenství – sestavení daňových přiznání, zastupování subjektů u daňové správy,
Účetní poradenství – podpora při vypracování účetní metodiky, účetních směrnic a pravidel, průběžný účetní audit,
Ekonomické poradenství – bohaté teoretické a praktické zkušenosti z ekonomického a finančního řízení firem z různých oborů podnikání jsou ideálním základem zejména pro služby:

  • Zpracování finančních a ekonomických analýz investičních projektů a záměrů
  • Sestavení finančních plánů k projektům a záměrům
  • Analýza podnikatelských záměrů
  • Analýza organizačních a řídících struktur firem

 

 

Finanční analýza

Finanční analýza představuje základní zdroj informací, díky kterému lze posoudit stav finančního zdraví společnosti nebo podniku a vytváří nezbytný předpoklad pro rozhodování a řízení společnosti nebo podniku. Při konstrukci finanční analýzy se vychází především ze základních výkazů společnosti nebo podniku. Smyslem finanční analýzy je odhalit silné a slabé stránky společnosti, zjistit výkonnost společnosti.

 

Služby krizového managementu spočívají zejména v:

Vyhodnocení podrobných analýz minulých období

Plán krizového řízení

Interní audit včetně analýzy pohledávek a závazků

Přijmutí opatření na základě výsledku auditu

Jednání se zástupci finančního úřadu a dalších orgánů státní správy

Nastartování ozdravného programu

Rozbor a návrh financování firmy

Opatření proti případnému návrhu na konkurz

Rozbor možných dopadů prohlášení konkurzu

Prevence a opatření proti dalším nepříznivým vlivům

 

 

Služby likvidátora společností a podniků

Cílem je, aby byly dle platných zákonů ČR a příslušných předpisů vypořádány všechny majetkoprávní vztahy vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě, zaměstnancům a snaha o dosažení likvidačního zůstatku, který bude posléze rozdělen mezi společníky společnosti.

 

Postupy prací na likvidaci podniku můžeme rozdělit do následujících bodů:

Jednání s vlastníky o stavu společnosti a jejich dalších představách

Zmapování společnosti a vstupní analýzy

Návrh časového harmonogramu likvidace

Návrh opatření před samotným vstupem do likvidace

Zajištění notářsky ověřené valné hromady

Angažování likvidátora

Zjištění předpokladů k reálnému zpeněžení majetku společnosti

Vypracování plánu likvidace

Příprava mimořádné účetní závěrky (při vstupu do likvidace)

Zajištění mimořádné účetní závěrky

Samotný proces likvidace

Výmaz společnosti z obchodního rejstříku